Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Facebook

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej: „Czytam. Bo lubię.”

Innowacja pedagogiczna realizowana była w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 w wymiarze dwóch godzin miesięcznie podczas lekcji języka polskiego oraz dwóch godzin zajęć bibliotecznych. Ze względu na dużą ilość zaplanowanych działań kontynuowana będzie również w następnym roku szkolnym. Głównym celem realizowanych zadań było rozbudzanie w uczniach naszej szkoły i ich rodzicach pasji czytelniczych, uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez wybór i lekturę wartościowych książek, poprawa jakości pracy szkoły poprzez tworzenie warunków do rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów oraz kształtowanie w nich odpowiedzialności za wyniki swojej pracy indywidualnej i grupowej a także wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Jesteśmy przekonane, że wszystkie cele udało nam się zrealizować: uczniowie bardzo chętnie włączali się we wszystkie zadania, proponowali własne rozwiązania, twórczo rozwiązywali pojawiające się problemy, współpracowali ze sobą, poznali wiele wartościowych książek.

Innowacja przebiegała dwutorowo: w bibliotece uczniowie poznawali historię druku, etapy powstawania książki, podział książek ze względu na zawartość; na języku polskim rozwiązywali konkretne zagadnienia związane z czytelnictwem wśród dzieci i młodzieży. Efekty naszych działań prezentowałyśmy wspólnie – np. czytanie pod gwiazdami czy warsztaty czytelnicze odbywały się w bibliotece, naturalnym środowisku książek.

W trakcie realizacji innowacji wykorzystałyśmy wiele metod aktywizujących, np. sześć myślowych kapeluszy, burzę mózgów, dramę – tu wejście w rolę, płaszcz eksperta, dyskusję panelowa, stopklatkę; metaplan, zdania niedokończone, 356, przekład intersemiotyczny, prezentacje multimedialne, lapbooki, itp. Najczęściej pracowałyśmy metodą projektu, uczniowie w grupach zadaniowych przygotowywali poszczególne zadania – od fazy projektu do wykonania.

Od lutego 2018 roku zrealizowane zostały następujące zagadnienia i tematy:

1. Sąd nad książką – czy jest jeszcze człowiekowi potrzebna? (metoda sześciu myślowych kapeluszy, zdania niedokończone);

2. Jak zachęcić ludzi do czytania książek? (burza mózgów, metoda 356, metoda projektu);

3. Promocja czytelnictwa: agencja reklamowa zaprasza... (przekład intersemiotyczny, lapbooki, prezentacje multimedialne, gry komputerowe);

4. Czytanie pod gwiazdami – cykliczna akcja prowadzona przy współpracy z biblioteką szkolną i publiczną (happening społeczny);

5. Czytanie na świeżym powietrzu – cykliczna akcja prowadzona przy współpracy z biblioteką szkolną i publiczną (happening społeczny, wejście w rolę, burza mózgów);

6. Od czytania do programowania – udział klasy w warsztatach prowadzonych przez
p. Dominika Sołowieja, zorganizowanych przy współpracy z biblioteką publiczną;

7. Pograj ze mną czytelniku – książka jest dobra na wszystko (przekład intersemiotyczny: gry planszowe, gry komputerowe);

8. Pan Brzechwa Robi Show – turniej humanistyczny dla klas IV (burza mózgów, przekład intersemiotyczny, zdania niedokończone).

Po każdym zadaniu i pod koniec roku szkolnego przeprowadzałyśmy ewaluację wykorzystanych metod i zrealizowanych tematów. Z rozmów z uczniami klasy Va jasno wynika, że zajęcia bardzo im się podobały, były różnorodne i ciekawe, angażowały wszystkich uczniów, dawały szansę wykazania się swoimi możliwościami i zdolnościami, pozwalały wyrażać własne emocje i uczucia, wyzwalały kreatywność i ukryte do tej pory przeróżne talenty. Ze względu na dużą popularność niektórych działań – czytanie pod gwiazdami, które zgodnie z pomysłem uczniów od nowego roku szkolnego będzie się nazywało „czytanie w altanie” oraz czytanie na świeżym powietrzu, a także na szereg działań, które jeszcze nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczenia czasowe (np. sportowe wyścigi literkowe, szkolny dzień czytania czy chociażby czytam z mamą, czytam z tatą), zdecydowałyśmy się kontynuować innowację w przyszłym roku szkolnym.

Barbara Moniuszko

Ewa Mieleniewska

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018,

które rozpoczną 23 czerwca msze święte o godz. 8.00.

Około godziny 9.00 młodzież wraz z wychowawcami będzie uczestniczyć w części oficjalnej na hali gimnastycznej,

po której uczniowie ponownie spotkają się z wychowawcami w salach.

 

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Supraśl – moja mała Ojczyzna” w latach 2016-2018

Opis innowacji

Innowacja pedagogiczna była realizowana w terminie od 15.09.2016 r. do 22.06.2018 r. według opracowanych założeń i harmonogramów w ramach zajęć pozalekcyjnych w klasie III a, a następnie kontynuowana z klasą IVb i IVa. Niniejsza innowacja pedagogiczna posłużyła kształtowaniu postawy przywiązania do kraju, wprowadzeniu uczniów w świat wartości uniwersalnych. Jej założeniem było ukształtowanie w uczniach trwałej postawy miłości i przywiązania do ziemi ojczystej, by pozostała w nich na całe życie. Kształtowanie postawy miłości i przywiązania do Ojczyzny należało rozpocząć od postaw wobec jego najbliższego, dobrze mu znanego otoczenia: rodziny, miasta. By tak się stało innowacja zakładała ścisłą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Powyższa innowacja jest zgodna z Podstawą Programową Edukacji Wczesnoszkolnej.

20180525_113935[1]Cele innowacji

Program edukacji patriotycznej „Supraśl – moja mała Ojczyzna”, który był realizowany w Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu miał charakter innowacyjny. Edukacja patriotyczna była realizowana do tej pory jedynie przy okazji znaczących świąt narodowych, nie dotyczyła również tak wielu aspektów.

Wprowadzenie innowacji przyniosło wymierne korzyści dla rozwoju naszych wychowanków, jak i samej placówki.

Głównym celem innowacji „Supraśl – moja mała Ojczyzna” było wzbudzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej. Wśród celów szczegółowych realizowane było:

- wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

- zapoznanie z najbliższą okolicą,

- budzenie poczucia przynależności narodowej,

- wzbudzanie szacunku dla symboli narodowych,

- kultywowanie regionalnych tradycji świątecznych i innych obrzędów i obyczajów

- zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami, pielęgnowanie ich,

- przybliżenie dorobku kulturowego przeszłych pokoleń

20180525_115127[1]Przebieg innowacji

Z obserwacji prowadzonych w trakcie realizacji innowacji pedagogicznej wynika, że uczniowie chętnie uczestniczyli w różnego rodzaju spotkaniach, systematycznie brały udział w realizacji bloków tematycznych poświęconych edukacji patriotycznej i wychowania do wartości podczas zajęć edukacyjnych przeprowadzanych na terenie szkoły.

Wśród tematyki tych bloków znalazły się:

Biało-czerwony tydzień, Świąteczne tradycje, Katyń-ocalić od zapomnienia, Supraśl-spacer z przewodnikiem, Symbole narodowe, Tańce i stroje ludowe, Moja rodzina, Piosenka patriotyczna, Prawa dziecka.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o rozwoju przemysłu włókienniczego w naszym miasteczku, miały okazję zwiedzić supraskie Domy Tkaczy oraz Liceum Sztuk Plastycznych- dawny pałac Buholtza.

W Galerii Zmiennej w Centrum Kultury i Rekreacji poznawały sylwetkę znanego fotografika i naszego rodaka Wiktora Wołkowa. W bibliotekach miały możliwość oglądania na bieżąco wystaw wydawnictw regionalnych o Supraślu i okolicach.

Odbyliśmy spotkania z Burmistrzem Supraśla, który opowiedział uczniom historię Pomnika Orła Białego, a także ciekawie przybliżył nam efekty prac archeologicznych w Parku Saskim i w Dębowiku. Pani Joanna Sokólska opowiedziała nam historię powstawania szkół w Supraślu. Pan Jerzy Górko przybliżył nam sylwetki znanych sportowców związanych z historią naszego miasta i uprawianymi przez nich dyscyplinami sportowymi. Spotkaliśmy się też na cmentarzu parafialnym z ks. Andrzejem Chutkowskim, który opowiedział nam historię nagrobków Buholtza i Zacherta. Wspólnie porządkowaliśmy opuszczone groby.

W czerwcu 2017r. z panią przewodnik Katarzyną Kopeć spacerowaliśmy szlakiem „Szwędaczek Supraskich”. Przybliżyła dzieciom legendy i podania o Supraślu. Były też wróżby z nasion oraz nimfy wodne a nawet duch Puszczy.

Przez cały okres trwania innowacji w klasowej biblioteczce były dostępne albumy, atlasy, przewodniki po Polsce,teksty podań i legend. Podczas codziennego czytania dzieci były również zaznajamiane z tymi pozycjami.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w proponowanych aktywnościach np.

Biało-czerwony tydzień, w ramach którego odbył się pokaz mody patriotycznej, quiz wiedzy o Polsce, koncert piosenki patriotycznej, dzieci wykonywały prace plastyczne i zaprezentowały je później w wspólnej wystawie. Z chęcią podjęły się też wykonania kotylionów, które zdobiły ich ubrania podczas uroczystości. W harmonogramie uroczystości szkolnych nie zabrakło obchodów Dnia Niepodległości, Święta Flagi i Konstytucji 3 maja oraz Święta Patrona-podczas której uczniowie wykonali wspaniałą pracę plastyczną „Portret Ferdynanda Mareckiego” o prezentację multimedialną dotyczącą historii jego pobytu w Supraślu.

Zaangażowanie uczniów było widoczne podczas występów artystycznych, kiedy z należytą powagą prezentowały pieśni i poezję patriotyczną.

Zaangażowanie dzieci znalazło także potwierdzenie w postaci udziału w zrealizowanych konkursach. Największym powodzeniem cieszył się konkurs Najpiękniejsze zabytki w moim mieście.

Uczniowie zwiedzili Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Drukarstwa i Papiernictwa oglądały maszyny drukarskie, poznały historię druku oraz własnoręcznie wykonały zakładki do książki jak też kartki pocztowe.

Przez cały czas tworzyły swoje legendy, które wcześniej zasłyszały od swoich rodziców, dziadków i znajomych.

Efektem, a zarazem owocem naszej pracy w ramach innowacji pedagogicznej jest wydanie książki pt: „Legendy Supraśla opowiedziane przez dzieci”, oraz prezentacja multimedialna, która powstała dzięki współpracy z wieloma instytucjami i życzliwymi nam ludźmi. Książka otrzymała pozytywne recenzje ze strony Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalnego.

20180525_115901[1]Ewaluacja

Ewaluację prowadziłyśmy na bieżąco oraz pod koniec w formie podsumowania. Ponieważ innowacja realizowana była w formie zajęć pozalekcyjnych kontrolowane były umiejętności i wiadomości w atrakcyjnej dla uczniów formie quizów, konkursów, prac plastycznych, wystaw oraz książki.

Zostały przygotowane i przeprowadzone ankiety ewaluacyjne dla uczniów oraz ich rodziców, którzy ocenili bardzo pozytywnie walory prowadzonych działań innowacyjnych.
Podsumowaniem innowacji było spotkanie z Panem Burmistrzem, Dyrekcją szkoły oraz Rodzicami. Podczas spotkania odbył się: klasowy turniej wiedzy o mieście Supraśl, prezentacja multimedialna, pokaz książki, degustacja potraw regionalnych. Uwieńczeniem pracy uczniów było wręczenie przez Burmistrza Supraśla dyplomów uczestnictwa.
Rezultaty wdrożonej innowacji zostały przedstawione na zebraniu końcowym z Rodzicami oraz na końcoworocznej Radzie Pedagogicznej.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA OPRACOWANA I ZREALIZOWANA PRZEZ:

mgr Renatę Kryńską
mgr Annę Puławską

 

Wspólny finał innowacji pedagogicznych: „Z teatrem za pan brat” oraz „Taniec polski jako element edukacji patriotycznej”

18 czerwca na w Domu Ludowym odbył się finał innowacji pedagogicznych: „ Z teatrem za pan brat” oraz „Taniec polski jako element edukacji patriotycznej” realizowane w klasach III a i III b.

Dzieci z klasy III b przedstawiły swoje umiejętności artystyczne w spektaklu teatralnym pt. „Kot w butach”. 

Natomiast uczniowie Klasy III a prezentowały się w tańcach: Polonez, Trojak, Krakowiak oraz walczyk.

Prezentacja dorobku artystycznego na scenie niewątpliwie dowartościowuje uczniów. Sprawia, że wierzą w siebie, wiąże się też z przełamaniem lęku i nieśmiałości, a widzom dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń.

Kreacje artystyczne uczniów oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność, która wypełniła salę Domu Ludowego do ostatniego miejsca.

19 czerwca dzieci z klasy III b zaprezentowały „Kota w butach” na deskach Teatru Wierszalin społeczności szkolnej oraz dzieciom z przedszkola.

Wychowawczynie klas III a i III b

 

KAJAKI, SŁOŃCE I MIŁE CHWILE NAD RZEKĄ

ZDOBYWAMY NOWE UMIEJĘTNOŚCI NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PANIĄ ANIĄ!

Uczniowie IV a i V a

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2019 (8)
  • 2018 (215)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (199)
  • 2014 (194)