25 powodów, dla których warto odwiedzić bibliotekę!

 

clip_image0021. Możesz czy­tać i wypożyczać książki – oczy­wi­ście za darmo!

2. Pobyt w biblio­tece, to zna­ko­mita ucieczka od codzien­no­ści i pogody za oknem.

3. Możesz prze­glą­dać gazety i cza­so­pi­sma, zarówno nowe, jak i archi­walne wydania.

4. Jest miło i spo­koj­nie, co daje czas na zebra­nie myśli.

5. Ide­alne miej­sce, by znaleźć odpowiedzi na ważne i mniej ważne pytania.

6. Czę­ste odwie­dziny w biblio­tece i czytanie są naj­lep­szym spo­so­bem posze­rze­nia słow­nic­twa

7. Możesz zagrać w gry plan­szowe, uło­żyć puzzle.

8. Możesz prze­nieść się do cza­sów dzieciństwa , wypożyczając książki z tamtych lat.

9. W biblio­tece przy­go­tu­jesz się do testów i egza­mi­nów.

10. Możesz skorzystać z pomocy, porady i inspiracji bibliotekarza.

11. Możesz rozwijać swoje hobby wypożyczając lub korzystając na miejscu z książek z różnych dziedzin

12. Biblio­teka to bez­pieczne miej­sce! Jest czę­ścią dzie­dzic­twa – praw­do­po­dob­nie cho­dzili tu twoi rodzice, a może nawet dziadkowie.

13. W biblio­tece dowie­sz się ciekawostek o two­jej oko­licy, jej histo­rii i spra­wach bieżących.

14. Biblio­teka może Ci pomóc w upra­wia­niu nie­mal każ­dego hobby, od foto­gra­fii, przez goto­wa­nie aż do nurkowania.

15. Przyjdź tu i zobacz nową wystawę (zmie­nia się kilka razy w semestrze).

16. Znajdź infor­ma­cję na temat wyda­rzeń i imprez miejskich.

17. Zaproponuj tytuły, które biblioteka powinna zakupić.

18. Weź udział w spotkaniu autorskim, koncercie lub innym wydarzeniu kulturalnym.

19. Skorzystaj na miejscu z książek popularnonaukowych, encyklopedii i słowników.

20. Poznaj kla­sykę w ory­gi­nale – w biblio­tece znaj­dziesz rów­nież książki obcojęzyczne.

21. Zapla­nuj waka­cje od Rzymu do Krymu – z pomocą atlasu i przewodników.

22. W biblio­tece dowiesz się, jak poskro­mić lwa, otrzeć kro­ko­dyle łzy i czy sójka rze­czy­wi­ście wybiera się za morze.

23. Zaj­rzyj do biblio­teki nie tylko od święta i odkryj naj­lep­sze prze­pisy na barszcz, pyszne pie­rogi i cia­sto droż­dżowe jak u babci.

24. Się­gnij gwiazd – z atla­sem nieba, horo­sko­pem lub bio­gra­fiami gwiazd Hollywood.

25. Dzięki biblio­tece masz szansę poko­nać prozę życia i odkryć w sobie duszę poety.

Jest książka – jest zabawa. Ale to już prze­cież wiesz !

E. Mieleniewska

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (8)
  • 2018 (215)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (199)
  • 2014 (194)