Protokoły

Informacja od Rady Rodziców

Odpowiedź Rady Rodziców na pismo z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania RR w Komisji Stypendialnej im. Józefiny Zachert.

kopia dokumentu

 

Protokół z VI spotkania Rady Rodziców

Protokół z VI spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 z dnia 25 lutego 2015r.

1. Pani v-ce Dyrektor przedstawiła wyniki nauczania oraz oceny z zachowania w 1 semestrze roku szkolnego 2014/2015. W porównaniu do lat poprzednich średnie

2. Szkoła Podstawowa podpisała deklarację partnerstwa z CKiR w Supraślu, dotyczącą uczestnictwa młodzieży w warsztatach artystycznych w ramach kawiarenki obywatelskiej.

3. Pani Dyrektor przedstawiła plany projektów:

1. projekt „Z chemią na ty” do realizacji od września 2015r.,

2. propozycja nauki języka esperanto bezpłatnej do końca roku szkolnego dla osób chętnych,

3. szkolenie dla rodziców, zajęcia praktyczne na temat cyber przemocy: maj, czerwiec 2015,

4. propozycja „treningu” skierowana w szczególności do klasy IIb gimnazjum na temat metody niwelowania trudnych zachowań.

5. 16 – 21 marca 2015r. projekt „Hip – Hop, hejterom stop” zorganizowany przez stowarzyszenie Willa Decjusz. Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie dyskryminacji i mowy nienawiści za pomocą autoironii, komizmu, muzyki i filmu. Zajęcia skierowane do 2 grup młodzieży gimnazjalnej. Oparte są na systemie pracy metodą Violi Spolin i wpływaja na integracje młodzieży, pomagają we wspólnej pracy i pozbyciu się tremy przed wystąpieniem publicznym. http://villa.org.pl/villa/program/hip-hop-hejterom-stop/

4. Pani B. Paszkowska przedstawiła 2 propozycje projektów, w których nasza szkoła mogłaby wziąć udział:

1. Projekt: „Edukacja przez Szachy w Szkole” (szczegóły załącznik nr1), http://www.szachywszkole.pl/ ,

2. akcja społeczno-edukacyjną „Żonkile”, dotycząca upamiętnienia powstania Żydów w getcie
warszawskim z 1943 roku, (szczegóły załącznik nr2), http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2015/02/06/zglos-szkole-do-akcji-zonkile-2015

5. Dyskusja na temat podstawy programowej, zajęć pozalekcyjnych, urozmaicenia prowadzonych lekcji.

6. Rada Rodziców nie wniosła uwag do wniosku odnośnie dotyczącego oceny dorobku zawodowego na stanowisko nauczyciela dyplomowanego Pani Urszuli Hryszko-Kuźmin nauczycielki świetlicy.

7. Zwrócono uwagę na poruszane tematy na stronie internetowej http://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/forum-rodzicow

8. Ustalono termin następnego spotkania: 18.03.2015r., godz. 17.30

Protokołowała: Marta Kościuk Z-ca Przewodniczącego RR: Barbara Paszkowska

 

Protokół z V spotkania Rady Rodziców

Protokół z V spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 z dnia 21 stycznia 2015r.

1. Przyjęcie protokołu z IV spotkania Rady Rodziców.

2. Pani Dyrektor przedstawiła pismo przekazane do NFZ o potrzebie przywrócenia gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły wraz z odpowiedzią Funduszu o warunkach przetargu na gabinet (dokumenty w załączeniu).

3. Pani Renata Kryńska w imieniu nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, zwróciła się z prośbą do RR o sfinansowanie balu karnawałowego w kwocie 400zł. (opłacenie osób z zewnątrz, które w sposób profesjonalny poprowadzą bal karnawałowy dnia 23.01.2015r.).

Rada Rodziców podjęła decyzję o sfinansowaniu balu karnawałowego klas 1-3 w kwocie 400 złotych.

4. Dyskusja na temat zorganizowania kiermaszu na terenie szkoły powiązanego z konkursem zamień obrazek na pocztówkę.

5. Zaproszeni goście: opiekun samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej Pani U. Arciszewska, dwie uczennice oraz Pani A. Kruszewska.

Pani U. Arciszewska przedstawiła sprawozdanie z pracy z samorządem za 1 semestr, przeprowadzone konkursy: najładniej udekorowana klasa, kartki dla nauczycieli.

Uczniowie zwrócili się z prośbą do RR o pomoc w zorganizowaniu:

- balu przebierańców klasy 4-6 ( opłacenie profesjonalnego DJ ), termin do ustalenia;

- rajdu z okazji Dnia Dziecka, piesza trasa z niespodziankami: podchody, ognisko (zakup kiełbasek, pieczywa, napoi);

- zakupu pomocy plastycznych, artykułów papierniczych potrzebnych do zrobienia np. dekoracji szkolnych, kartek upominkowych, pracy samorządu.

Pani A. Kruszewska w imieniu nauczycieli organizujących konkurs (uczniowie klas 4 – 6) promujący higienę i zdrowy styl życia, zwróciła się z prośbą o sfinansowanie zakupu drobnych nagród uczestnikom konkursu w kwocie 200 złotych. Realizacja konkursu maj 2015 rok.

Rada Rodziców podjęła jednogłośnie decyzję o sfinansowaniu zakupu nagród w kwocie 200 złotych.

6. Ustalono termin następnego spotkania: 25.02.2015r., godz. 17.00

Protokołowała: Marta Kościuk Przewodniczący RR: Bogdan Budzisz

 

Protokół z II spotkania Rady Rodziców

Protokół z II spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 z dnia 29 października 2014r.

1. Rozpoczęcie spotkania przez Przewodniczącego RR.

2. Pani Urszula Arciszewska przedstawiła cele i zadania stawiane samorządowi uczniowskiemu Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2014/2015. Zadania dostępne na stronie internetowej szkoły.

3. Pani U. Arciszewska poprosiła rodziców uzdolnionych plastycznie, artystycznie do wzięcia udziału przy pomocy do konkursu plastycznego Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Zgłosili się: Pani Katarzyna Kopeć i Pan Sławomir Kiryluk.

4. Został poruszony problem helloween w szkole. Czy należy pozwalać młodzieży naśladować tradycje i zwyczaje z zagranicy? Kto o tym powinien decydować: nauczyciel, katecheta, rodzice?

5. W imieniu Pani od przedmiotu biologia poproszono o dofinansowanie konkursu. RR nie sprzeciwia się , jednak prosi o pisemny wniosek w tej sprawie.

6. Pani Dyrektor poprosiła o możliwość zorganizowania koszulek dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej z logo szkoły w związku z różnymi imprezami, np. olimpijka, zawody sportowe, konkursy, w celu ujednolicenia grupy.

7. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała za wspólna pracę podczas kontroli: Nadzór Pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty przeprowadzonej przez Podlaskie Kuratorium Oświaty. Raport z przeprowadzonej ewaluacji dostępny jest w sekretariacie szkoły. Kontrola dotyczyła oddziałów Szkoły Podstawowej.

8. Pani Dyrektor przedstawiła wyniki egzaminu gimnazjalnego klas 3 oraz egzaminu klas 6 SP. Wynik egzaminu szóstoklasisty podobnie jak w poprzednich latach jest na poziomie średniej krajowej i średniej w województwie podlaskim. W gimnazjum pisało 43 uczniów. Najlepsze wyniki młodzież uzyskała z zakresu języka polskiego, historia i WOS na poziomie średniej, matematyka powyżej średniej kraju jak i województwa, język angielski powyżej średniej kraju.

9. Obóz sportowy w Czechach dla uczniów naszej szkoły w dniach 07 - 17 XII 2014 rok,

10. Został poruszony problem przekazywania przez nauczycieli (rodziców też) informacji odnośnie problemów danych dzieci (np. dysgrafia). Kto i kiedy powinien składać wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przebadanie ucznia?

11. Rok 2014, rokiem bezpiecznej szkoły. 28.10.2014r.policja sprawdzała, jak uczniowie przechodzą przez jezdnię w otoczeniu szkoły, jak zatrzymują się auta przed szkołą. Opiekunowie uczniów za nieprawidłowe zatrzymywanie się dostawali od policjantów pouczenia. Pani Dyrektor wystosowała pismo do Urzędu Gminy z prośbą o zajęcie stanowiska i rozwiązanie problemu. Przejścia przez jezdnię są zbyt daleko usytuowane od budynku szkoły.

12. Pan Wojciech Kulikowski zapoznał RR o dodatkowych płatnych zajęciach nauki pływania, które odbywają się w Hotelu Knieja w Supraślu. Wpłaty za zajęcia będą dokonywane na konto Rady Rodziców.
RR pozytywnie ustosunkowała się do podpisania umowy z Panem Wojciechem Kulikowski odnośnie nauki pływania. Oferta skierowana do uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej.

13. RR przyjęła Uchwałę nr 1 w roku szkolnym 2014/2015 w sprawie wysokości dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców. Jest to kwota 50 zł od ucznia / rodzeństwa.

14. Wniosek o powołanie Pani Katarzyny Kamińskiej na osobę prowadzącą sprawy finansowe Rady Rodziców. Wniosek został przyjęto jednogłośnie. Podjęto Uchwałę nr 2 w sprawie powołania Pani Katarzyny Kamińskiej na osobę zajmującą się sprawami finansowymi i upoważniono Panią K. Kamińską do dysponowania zebranymi środkami na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015.

15. RR jednogłośnie wyraziła zgodę na zakup stolika z piłkarzy kami na potrzeby uczniów szkoły.

16. Pani Katarzyna Kamińska poinformowała o zmianie konta bankowego Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców (Komitet Rodzicielski, darowizny, ubezpieczenia, itp.)

27 1020 1332 0000 1302 0920 5347 PKO PB SA oddział w Supraślu

17. Pani Ewa Dawdo-Łucyk zapoznała RR o Stowarzyszeniu Przyjazna Szkoła i akcji 1%. Akcja ma na celu wspieranie edukacji oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Szkoła staje się Partnerem wspierającym Stowarzyszenie (podpisuje stosowną umowę partnerską), otrzymuje Identyfikacyjny Numer Partnera. Osoby fizyczne, rodzice uczniów składając zeznanie roczne w Urzędzie Skarbowym mogą przekazać 1% podatku na rzecz szkoły, która stanie się Partnerem Stowarzyszenia. Strona internetowa Stowarzyszenia www.ps.org.pl

18. RR w drodze głosowania (12 głosów pozytywnie, 1 głos się wstrzymał) pozytywnie ustosunkowała się do inicjatywy podpisania i nawiązania współpracy ze Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła. RR zobowiązała Panią Ewę Dawdo-Łucyk do bycia koordynatorem akcji 1%.

19. Przewodniczący RR przedstawił propozycję preliminarza wydatków z budżetu RR na rok szkolny 2014/15 oraz plan pracy i zadania na posiedzeniach RR (załączniki) do ustosunkowania się na następnym spotkaniu.

20. Ustalono termin następnego spotkania 20.11.2014r., godz. 17.00

Protokołowała: ……..………………… Przewodniczący/z-ca RR: ………………………………..

 

Protokół z I spotkania Rady Rodziców

Protokół z I spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 z dnia 11 września 2014r.

1. Wystąpienie Pani Dyrektor Krystyny Roczniak

a. – kalendarz roku szkolnego 2014/2015 (zał. Nr 1)

b. – przedstawienie kalendarza imprez w roku szkolnym 2014/2015 (zał. Nr 2)

c. – przedstawienie terminarza lekcji otwartych i pokazowych

2. Wystąpienie zaproszonego gościa Pana Andrzeja Jurewicza, wychowawcy z Domu Dziecka w Supraślu,
a zarazem nauczyciela gry w szachy, posiadającego pozwolenie Polskiego Związku Szachowego. Rodzice zaprosili Pana, aby ustalić z Dyrekcją Szkoły możliwość odpłatnych, dodatkowych zajęć gry w szachy na terenie szkoły. Obie strony przychylnie odniosły się do propozycji.

3. Pani Dyrektor poinformowała o kontroli ewaluacyjnej w Szkole Podstawowej w dniach 15 – 23 września 2014r. 2 osoby z kuratorium będą obserwować pracę w szkole, uczestniczyć na lekcjach, rozmawiać
z uczniami, pracownikami szkoły, rodzicami, opracowywać wyniki przeprowadzonych ankiet.
Raport z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej powinien zostać przedstawiony w okolicach
09 października 2014 roku.

4. Powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego, z-cy, sekretarza Rady Rodziców ZSS
w Supraślu;

a. wniosek o powołanie na przewodniczącego RR Panią Barbarę Paszkowską i Pana Bogdana Budzisza:

b. Pan Bogdan Budzisz mimo nieobecności (z powodów zawodowych) na spotkaniu Rady Rodziców wyraził zgodę na wzięcie udziału w głosowaniu,

5. Przewodniczącym Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015 został Pan Bogdan Budzisz,
z-cą przewodniczącego została Pani Barbara Paszkowska

a. Protokoły w załączeniu (zał. Nr 3, zał. Nr 4);

6. Wniosek o powołanie sekretarza Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015;

7. Sekretarzem Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015 została Pani Marta Kościuk

a. Protokół w załączeniu (zał. Nr 5);

8. Pan Dawid Sienkiewicz zaproponował przyjrzenie się dofinansowaniom z Projektów Unijnych z dziedziny sportu i nie tylko.

9. Dyskusja na temat pracy Rady Rodziców.

10. Ustalono termin następnego spotkania 29.10.2014r., godz. 17.00

Protokołowała: ……..………………… Przewodniczący/z-ca RR: ……………………………….

 
logo.png
Facebook
Kronika
  • 2018 (177)
  • 2017 (249)
  • 2016 (234)
  • 2015 (200)
  • 2014 (195)
  • 2013 (131)