Sprawozdanie Rady Rodziców w 2014/2015roku

W roku szkolnym 2014/2015 Radę Rodziców reprezentował:

Przewodniczący: Bogdan Budzisz z kl 3b SP

Z-ca Przewodniczącego: Barbara Paszkowska kl 2A GIM

Skarbnik: Katarzyna Kamińska kl 3a SP

Protokolantka: Marta Kościuk kl 1A GIM

oraz 15 osób poszczególnych klas

Rada Rodziców spotykała się raz w miesiącu w godzinach od 17-19 i pracowała wg. planu:

LP.

ZADANIE TERMIN           OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1

Struktura Rady, regulamin, zasady działania

od 15.09

Przewodniczący

2.

Uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki

do 30 września

Przewodniczący

Opiniowanie planu finansowego szkoły

3.

Ustalenie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków Rady Rodziców

październik

Skarbnik

4.

Projekty współpracy szkoły z rodzicami

listopad

Prezydium RR

5.

Analiza stanu bezpieczeństwa

grudzień

z-ca przewodniczącego

6.

Szkolenia dla rodziców-rozpoznanie potrzeb, programy szkoleń

styczeń

prezydium RR

7.

Opieka pomoc socjalna i stypendialna

luty

Skarbnik

8.

Opiniowanie szkolnych podręczników

marzec

Prezydium RR

9.

Omówienie organizacji szkoły w kolejnym roku szkolnym

kwiecień

Przewodniczący i z-ca RR

10.

Promocja szkoły, rekrutacja

maj

z-ca przewodniczącego RR

11.

Opiniowanie projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli.

czerwiec

Prezydium RR

Omówienie efektów kształcenia i wychowania

12.

Planowanie nowego roku szkolnego, opiniowanie planu zajęć dodatkowych

sierpień

Prezydium RR

 

Udział Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

LP.

Zadanie

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Systematyczna współpraca z Radą Pedagogiczną

praca ciągła

skarbnik

przewodniczący,

Kontakty z rodzicami i Samorządem Uczniowskim

1.

Prowadzenie strony internetowej

praca ciągła

Komisja ciągła

2.

Dyżury Rady Rodziców

wg. harmonogramu

przedstawiciele RR

3.

Walne Zebranie informacyjne

wrzesień

Prezydium RR

4.

Walne zebranie sprawozdawcze

czerwiec

Prezydium RR

Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych

1.

Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych

wg harmonogramu od 01 września do 26 czerwca

Prezydium RR

Zebrania zostały udokumentowane protokołem umieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce RR. Miłej lektury….Polecam

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (37)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)