bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wybór najkorzystniejszej oferty

Supraśl, 11.06.2018 r.


Znak sprawy: SSP.260.1.2018


Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa obiadów do stołówki szkolnej w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu

do wiadomości wszystkich oferentów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ,,cena - 60 %”, „różnorodność potraw drugiego dania – 20 %”, „różnorodność surówek i jarzyn – 10%”, „termin płatności faktury – 10%”.
3. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wybrana została oferta Wykonawcy:
Casablanca Catering sp. z o.o., ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Białystok – z ceną brutto 224 011,20 zł oraz „różnorodność potraw drugiego dania – TAK”, „różnorodność surówek i jarzyn – TAK”, „termin płatności faktury – 20 dni”.
4. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była ofertą kompletną, niepodlegającą odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów: ,,cena - 60 %”, „różnorodność potraw drugiego dania – 20 %”, „różnorodność surówek i jarzyn – 10%”, „termin płatności faktury – 10%”.
5. Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, których oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlegają odrzuceniu, wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt. w kyterium: RAZEM
cena 60% Różnorodność posiłków drugiego dania 20% Różnorodność surówek i jarzyn 10% Termin płatności faktury 10%
1 Casablanca Catering sp. z o. o., ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Białystok 60,00 20,00 10,00 10,00 100

6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu mogą zostać zawarte w terminach zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p.

Z poważaniem

Supraśl, 11.06.2018 r.


Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa obiadów do stołówki szkolnej w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu

SSP.260.1.2018


Informacja z otwarcia ofert


Działając na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 ww. ustawy na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa obiadów do stołówki szkolnej w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu” wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy liczba pkt. w kryterium:
cena zł brutto Różnorodność posiłków drugiego dania Różnorodność surówek i jarzyn Termin płatności faktury
1 Casablanca Catering sp. z o.o.,
ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Białystok 
224 011,20 TAK TAK 20 dni

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 215 000 zł brutto.
UWAGA:
Jednocześnie informujemy Wykonawców, iż w terminie 3 dni od zamieszczenie na stronie internetowej niniejszej informacji, winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późń. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie winno być złożone na druku stanowiącym załącznik do SIWZ.

Supraśl, 21.06.2017 r.

ZSS.260.1.2017

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa obiadów do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu

do wiadomości wszystkich oferentów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ,,cena - 60 %”, „różnorodność zaoferowanych posiłków drugiego dania -20%”, „różnorodność zaoferowanych surówek lub jarzyn – 10%”, „termin płatności – 10%”.
3. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wybrana została oferta Wykonawcy:
Casablanca Catering sp. z o.o., ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Białystok – z ceną jednostkową brutto 4,32 zł (229 392,00 zł łączna wartość oferty) oraz zaoferowaną różnorodnością posiłków drugiego dania oraz surówek i jarzyn, termin płatności – 30 dni.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była ofertą kompletną, niepodlegającą odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko orazadres wykonawcy
Liczba pkt. w kryterium:
RAZEM
cena 60% Różnorodność posiłków drugiego dania 20% Różnorodność surówek i jarzyn 10% Termin płatności faktury 10%
1. Casablanca Catering sp. z o.o.,
ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Białystok
60,00 20,00 10,00 10,00 100

4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu mogą zostać zawarte w terminach zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p.

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu
Mgr inż. Krystyna Lucyna Roczniak

Supraśl, dnia 2016-08-23

Casablanca Catering sp. zoo.
Ul. Legionowa 10 lok.209 15-099 Białystok
ZSS-260.2.2016

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego-świadczenie usług cateringowych-przygotowanie i dostawę obiadów do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu w okresie od 7 września 2016 r. do 21 czerwca 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ZSS-260.2.2016-świadczenie usług cateringowych-przygotowanie i dostawę obiadów do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu w okresie od 7 września 2016 r. do 21 czerwca 2017 r.
2. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i nie podlegających odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena-60%, różnorodność zaoferowanych posiłków II dania-20%, różnorodność zaoferowanych surówek i jarzyn 10%, termin płatności 10%, razem 100 %. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz.907 z póź. zm.) dokonał wyboru oferty.
Została wybrana oferta nr 1 Wykonawcy:
Casablanca Catering sp. zoo. ul. Legionowa 10 lok. 209 15-099 Białystok
Cena jednego obiadu brutto wynosi 4,17 zł
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była oferta kompletną, nie podlegającą odrzuceniu i uzyskała ilość punktów tj. 100 % w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów: cena-60% różnorodność zaoferowanych posiłków II dania -20%, różnorodność zaoferowanych surówek i jarzyn 10%, termin płatności 10%, razem 100 %.


Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu
Mgr inż. Krystyna Lucyna Roczniak

Supraśl dnia, 2015-11-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że wyniku przetargu na wynajem lokalu z przeznaczeniem na dzierżawę powierzchni użytkowej nie przekraczającej 5m² na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży zdrowej żywności została złożona jedna oferta przez ASTON Barbara Ewa Szekalska 15-655 Białystok ul. Rybnika 13, która została wybrana.


Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu
mgr inż. Krystyna Lucyna Roczniak


Supraśl dnia, 2015-11-09


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że wyniku przetargu na wynajem lokalu z przeznaczeniem gabinet stomatologiczny została złożona jedna oferta przez NZOZ „Stomatologia Rodzinna” Bogdan J. Dąbrowski 15-950 Białystok ul. Rzemieślnicza 37, która została wybrana.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu
mgr inż. Krystyna Lucyna RoczniakOpublikował: Monika Trzeszczkowska
Publikacja dnia: 11.06.2018
Podpisał: Monika Trzeszczkowska
Dokument z dnia: 11.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 789